Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Remissen innehåller förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension. Förslaget innebär bland annat att informationskravet på de försäkringsföretag som tillhandahåller liv- och tjänstepensionsförsäkring utökas genom särskilda informationsregler vid erbjudande om flytt av en försäkrings värde inom samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp samt erbjudande som innebär väsentliga villkorsändringar av sådana försäkringar. Det angivna syftet med ändringarna är att säkerställa att försäkringstagare får tydlig och relevant information för att underlätta beslut som de kan behöva fatta i samband med erbjudande om flytt av en försäkrings värde eller vid erbjudande som innebär väsentliga villkorsändringar.