Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om tjänstepensionsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Det föreslås att det införs ett särskilt kapitalkrav för tjänstpensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor. Därutöver föreslås att ett antal mindre ändringar bör göras i vissa av bestämmelserna om försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav.