Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om ursprungskontroll samt nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller följande förslag till nya föreskrifter om teknisk identifiering (TSFS 20XX: XX) som ersätter Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering, ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m. m. i vägtrafikregistret, ändring i föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, ändring i föreskrifter (TSFS 2010:4) om enskilt godkännande och ändring i föreskrifter (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning.

Förslagsställaren anger, beträffande förslaget om ursprungskontroll (ändring av 4 kap. TSFS 2015:63), att förslaget innehåller följande tydliggöranden: Vilka fordon det är som kan prövas mot annat underlag än registreringsbevis och inom detta ett förtydligande vad som gäller för historiska fordon (fordon som är 30 år och äldre), att tullhandling inom EU:s tullunion accepteras, vilka underlag det är som får användas för fordon som tidigare tagits i bruk i Sverige utan en registrering, ett tydliggörande när foto begärs in i samband med ursprungskontrollen och förutsättningarna för tilldelning av ett fordonsidentifieringsnummer för ett uppbyggt fordon.

Vidare anges, beträffande de nya föreskrifterna om teknisk identifiering, att föreskrifterna innehåller utöver det som anges i de föreskrifter som ska upphävas (VVFS 2007:490) följande: Att kraven även gäller inom ett enskilt godkännande, vilken dokumentation det är som får användas i samband med teknisk identifiering, utöver det som lämnats i samband med ursprungskontroll, hur brister i identifieringsmärkning ska bedömas och hanteras av besiktningsorganen, förutsättningarna för uppbyggda motordrivna fordon och släpvagnar tydliggörs, krav avseende byte av identitetsbärare tillkommer och krav på fördjupad kontroll av en fordonsidentitet i samband med betydande vagnsskada.

Det anges därutöver att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret också behöver kompletteras angående märkning av betydande vagnsskada. Förslagsställaren anger vidare att eftersom Vägverkets föreskrifter om teknisk identifiering ersätts behövs justeringar i föreskrifterna TSFS 2010:4 och TSFS 2010:87 så att de hänvisar till de nya föreskrifterna om teknisk identifiering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag