Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Ändringar har införts i IMO[1]– konventionen MARPOL[2] som innebär att ändringar i sin tur måste göras i Transportstyrelsens föreskrifter (2010:96) om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Berörda fartyg ska efterleva krav på teknisk kolintensitet (energieffektivitet) och operationell kolintensitet (för reducering av växthusgaser).

De nya målbaserade kraven om teknisk och operativ kolintensitet som antagits bygger på Energy Efficiency Design Index (EEDI), Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) och Data collection system for fuel oil consumption of ships (DCS). De tekniska kraven är en utökning av EEDI och innebär att ett nytt energieffektiviseringsindex (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) införs. Detta innebär att fartyg som var i drift innan EEDI infördes nu får reduktionskrav som ska åtgärdas med tekniska åtgärder.

De operativa kraven som införs innebär att fartygs kolintensitet (Carbon Intensity Indicator, CII) ska beräknas årligen och kontrolleras. Detta ska göras för varje individuellt fartyg. Reduktionskraven för CII ökar över tid. Baserat på hur väl fartygen presterar i den årliga kontrollen erhåller de en kolintensitetsklass (A-E).

– det införs ändringar i riktlinjer för hur EEDI-värdet ska beräknas.
– det införs nya bestämmelser gällande EEXI och CII.
– det införs riktlinjer för effektreduktion vid uppfyllnad av EEXI-krav.
– det införs riktlinjer för beräkningsmetoder av CII.
– det införs riktlinjer för referenslinjer för användning av CII.
– det införs riktlinjer för reduktionsfaktorerna för kolintensitet.
– det införs riktlinjer för klassificering av fartygens operativa koldioxidintensitet.
– det införs tillfälliga riktlinjer om korrigeringsfaktorer och reseanpassningar för  CII-beräkningar.

[1] International Maritime Organization.

[2] The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

Det bakomliggande förslaget

Förslag