Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter
(2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedels-förmånerna. Förslaget innebär att den ersättning som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, ska höjas med 1,25 kronor till 12,75 kronor per förpackning från den 1 februari 2022.

Det föreslås även en justering av definitionen av generisk konkurrens som finns i
2 § TLVFS (2009:3). Justeringen följer av tillkomsten av 21 a § i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) som började tillämpas den 2 juni 2020.
Enligt 21 a § ska ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna i vissa fall bytas ut mot ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Regeln innebär att nuvarande definition av generisk konkurrens inte längre stämmer vilket nu med förslaget korrigeras.