Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om yrkesförarkompetens (omremiss)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Transportstyrelsen föreslår att 2 kap. 14 a § förtydligas med att den teoretiska utbildningen ska vara minst 21 timmar lång. Utöver den teoretiska utbildningen ska läraren bistå vid en och leda minst två delkurser. Lärarens praktiska genomförande av delkursen ska utvärderas. Ändringen av förordningen om yrkesförarkompetens anges innebära att alla delkurser ska rapporteras till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens tidigare förslag byggde på att utbildningsanordnarna skulle kunna välja att ha ett eget upplägg och innehåll i en delkurs samt avstå elektronisk rapportering. Med anledning av lydelsen i förordningen föreslår Transportstyrelsen att alla delkurser ska rapporteras elektroniskt och att de ska ha samma innehåll som den branschöverenskommelse som idag används av de flesta utbildningsanordnarna. Vidare föreslår Transportstyrelsen ett antal mindre justeringar och tillägg i föreskrifterna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag