Yttrande över förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Organisationen Sveriges Hamnar har i skrivelse till Arbetsmiljöverket begärt om en ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7). Anledningen är att Sveriges Hamnar anser att arbete från arbetskorgar som hängs från containerok på hamnkranar vid arbete med att montera eller lossa vridlås (twistlocks) ovanpå containrar vid lastning och lossning av containerfartyg är en vedertagen arbetsmetod som bör få fortsätta att användas. Befintliga arbetskorgar får enligt gällande regler användas fram till den 1 juli 2015 men nuvarande regler tillåter inte anskaffning av nya arbetskorgar. Arbetsmiljöverkets förslag till ändringar av föreskriften möjliggör att äldre utrustning kan ersättas. Förslaget innehåller tekniska krav på kran respektive arbetskorg, användningskrav samt en justering av befintliga besiktningskrav. Besiktningsreglerna föreslås ändras så att samtliga kombinationer av kranar, containerok och containerkorgar vid arbete inom ett avgränsat hamnområde inte behöver sambesiktigas. Enligt Arbetsmiljöverket innebär detta en förenkling av de regler som gäller i dag eftersom kranar och containerok inte behöver tas ur produktion i samma utsträckning som tidigare vid återkommande besiktningar. Förslaget kan därför minska besiktningskostnader och stilleståndskostnader i samband med besiktning.