Yttrande över förslag till ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Förslaget innebär en ändring i 1 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m. Enligt förslaget utvidgas möjligheterna att utnyttja elektronisk överföring i stället för pappersform till handlingar som inges till Bolagsverket enligt lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Denna möjlighet kommer enligt Bolagsverkets bedömning att medföra minskade administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslaget.

Det bakomliggande förslaget

555.zip ()