Yttrande över förslag till ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Förslaget innebär en ändring i 1 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m. Enligt förslaget utvidgas möjligheterna att utnyttja elektronisk överföring i stället för pappersform till handlingar som inges till Bolagsverket enligt lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Denna möjlighet kommer enligt Bolagsverkets bedömning att medföra minskade administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslaget.