Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el så att möjligheten för elnätsföretag att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timavtal upphör. Ändringen medför att elanvändare med säkerhetsabonnemang om högst 63 ampere som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme ska timavräknas.

I övrigt föreslås redaktionella ändringar.