Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2014:1) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Föreskrifterna ändras med anledning av att förordning (2018:95) om ändring av förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete träder ikraft den 1 juli 2018.

Enligt förslaget utvidgas stödet till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för återgång i arbete. Bidraget byter även namn till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Enligt förslaget ska anordnaren som utför en rehabiliteringsinsats tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda insatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning. Anordnare ska, liksom enligt gällande föreskrifter, vara godkänd av Försäkringskassan. Ett godkännande ges till anordnare under förutsättning att de uppfyller informationskraven om utförda insatser. Ett lämnat godkännande kan återkallas om anordnaren inte uppfyller kraven.