Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa så att antalet kommuner som ska utfärda saneringsintyg minskas från 53 till 33. Det föreslås också att de kommuner med rätt att utfärda saneringsintyg ska utse vilka hamnar som ska användas för att utfärda intygen och att när hamnar tillkommer eller tas bort ska detta rapporteras till Folkhälsomyndigheten. Namnen på de utpekade hamnarna tas enligt förslaget bort från föreskrifterna och ska istället enbart finnas på WHO:s webbplats i särskild förteckning. Det är Folkhälsomyndigheten som ska rapportera aktuella hamnar till WHO.

I övrigt stryks återgiven lagtext och vissa redaktionella ändringar görs liksom mindre förtydliganden.