Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om fiske i sötvattensområdena

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att förslagsställaren har beskrivit bakgrund och syfte med förslaget samt val av tidpunkt för önskat införande av detsamma. Även alternativa lösningar och konkurrensförhållanden beskrivs på ett godtagbart sätt, även om konkurrenspåverkan gärna hade fått beskrivas tydligare. Regelrådet finner dock att samtliga delaspekter är godtagbart beskrivna.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag