Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion.

För att företagen ska kunna sälja fruktplantor krävs bland annat att sorten är registrerad antingen på den svenska sortlistan eller på EU:s sortlista. Medlemsstaterna i EU får själva ta fram krav på hur sorterna ska beskrivas. Förslaget innebär en sänkning av kraven på beskrivningar av äldre fruktplantssorter, så att dessa kan registreras snabbare än idag.

Kraven som tas bort avser en detaljerad beskrivning av trädets, buskens eller plantans

Karaktärer (växtsätt och morfologi om den uppgiften är relevant för arten)
blomkaraktären, om den är relevant för arten
fruktens karaktärer och
andra för arten specifika och relevanta karaktärer
Ett krav avseende detaljerade fotografier av relevanta karaktärer hos den aktuella sorten tas också bort, liksom krav på att redovisningen ska kunna styrkas.

De krav som föreslås finnas kvar är uppgifter om sortens ursprung, liksom uppgifter om var och hur sorten bevaras samt en beskrivning av sorten.

Förslaget avser därutöver en mängd olika redaktionella och språkliga ändringar samt förtydliganden av mindre betydelse.

Regelrådet väljer att endast yttra sig över förslaget som avser förenklingen av sortbeskrivningar.

Taggar:

fruktplantor