Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget om ändring i föreskrifterna (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker avser nya regler för ansökan om erkännande av en producentorganisation och om demokratisk kontroll samt regler för producentorganisationernas verksamhetsprogram, driftsfonder och stöd.

Remissen omfattar i huvudsak följande delförslag:

Erkännande av producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer

Med förslaget införs en bestämmelse om att varje erkänd producentorganisation ska ha en röst och att en sammanslutning av producentorganisationer ska vara en ekonomisk förening som är registrerad hos Bolagsverket för att kunna bli erkänd. Varje erkänd organisation som ingår i sammanslutningen ska ha en röst.
En sammanslutning av organisationer ska bara kunna erkännas för produkter som minst två medlemsproducentorganisationer är erkända för.
En producentorganisation som driver flera enheter i Sverige och där enheterna odlar produkter som organisationen är erkänd för, ska räknas som en del av producentmedlemmen. Tidigare har varje organisationsnummer räknats som ett separat företag oavsett ägarförhållanden.
När det gäller kravet om avsättningsbar produktion förtydligas det att en producentorganisation inte behöver ha haft en avsättningsbar produktion av produkter på minst en miljon kronor innan den blir erkänd. Kravet gäller istället endast de år som organisationen genomför verksamhetsprogram.
Om en producentorganisation som ansöker om erkännande tidigare har bedrivit verksamhet ska den ha haft en ren revisionsberättelse de verksamhetsår som organisationen avslutat under de senaste två kalenderåren. Styrelsen ska också ha beviljats ansvarsfrihet för dessa år. Om en sammanslutning av producentorganisationer ansöker om erkännande gäller samma krav för samtliga organisationer.
En producentorganisation som vill bli erkänd eller ändra sitt erkännande ska ansöka om detta och i sin ansökan bifoga protokoll från den stämma där beslutet fattades.
Om Jordbruksverket godkänner en ansökan om ändring gäller den från och med det kommande årsskiftet. Motsvarande bestämmelse ska även gälla för sammanslutningar av producentorganisationer. För sammanslutningar krävs dock även stämmobeslut från medlemsproducentorganisationerna.
Artikel 12 i förordning (EU) 2017/891 har ändrats så att andelen av produktionen som medlemmarna säljer själva får beräknas utifrån antingen volym eller värde. Eftersom Jordbruksverket har större möjlighet att kontrollera marginell kvantitet som beräknats i värde än i volym införs nu regeln att beräkningen ska göras i värde.
Medlemmar som av växtföljdsskäl under ett enskilt år inte odlar produkter som producentorganisationen är erkänd för ska ändå räknas som medlemmar under det året.
Medlemmar som driver flera enheter enligt 2 § i EU-stödsammanhang räkas endast som en medlem även om enheterna har olika organisationsnummer.
Endast erkända producentorganisationer har rösträtt på sammanslutningens stämma i frågor som gäller EU-stödet.
Ett förtydligande görs om att det bara är under de år som producentorganisationerna vill genomföra ett verksamhetsprogram som stämman kan fatta de beslut som anges i punktlistan
(i föreskrifterna). Besluten ska ha fattats innan berörda ansökningar eller underlag skickas till Jordbruksverket.
Ett förtydligande görs om att det är 10 procent av de kostnader som Jordbruksverket har godkänt för utbetalning som ska avse miljöinsatser och inte 10 procent av de totala ansökta kostnaderna.

Ansökan och godkännande med mera av verksamhetsprogram

Det fastställs att miljöinsatser ska beräknas på sådan verksamhet som producentorganisationen genomför och på sådan verksamhet som producentorganisationen låtit en sammanslutning av organisationerna genomföra.
En tidigare borttagen bestämmelse om hur tillfälliga krisåtgärder kan hanteras utanför verksamhetsprogrammen återinförs med föreskriftsförslaget. I bestämmelsen anges att återtagna produkter enligt punkt 2 kan delas ut gratis till sådana förskolor och andra skolformer som har godkänts av Jordbruksverket inom ramen för EU:s skolprogram.
Ett förtydligande görs om att det endast är erkända producentorganisationer som vill genomföra ett verksamhetsprogram som varje år ska ansöka om antingen godkännande av nytt verksamhetsprogram eller uppdatering av befintligt verksamhetsprogram. Det blir därmed tydligt att det är frivilligt för organisationerna att ansöka om verksamhetsprogram och att en organisation behöver få sitt erkännande beviljat innan den kan ansöka om nytt verksamhetsprogram.
En bestämmelse läggs till om att även organisationer som har fått sitt erkännande tillfälligt indraget får lämna in ansökningar om godkännande och uppdatering av verksamhetsprogram.
Tiden för när en ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram senast ska ha inkommit till Jordbruksverket ändras från den 15 oktober till den 15 september.
Ett förtydligande görs av att stöd för verksamhetsprogram för år två och framåt bara kan lämnas för de år som producentorganisationen har ansökt om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram. Det blir därmed tydligt att den årliga uppdateringen måste göras för att stöd ska kunna lämnas, trots att det finns ett godkänt verksamhetsprogram för året.
Kraven för när en producentorganisation som vill ändra sitt verksamhetsprogram för innevarande år ändras så att organisationen alltid måste ansöka om den vill ändra det sammanlagda beloppet för en åtgärd eller höja beloppet för en enskild insats.
Jordbruksverket kommer, med förslaget, endast att pröva ansökningar om att höja belopp som beslutats i verksamhetsprogrammet för enskilda insatser om producentorganisationen kan visa att de beror på en händelse som den inte har haft möjlighet att förutse när den ansökte om nytt verksamhetsprogram eller om uppdatering av befintliga program. Ändringarna får inte innebära att det sammanlagda beloppet för en åtgärd under ett år ökar med mer än 20 procent.
Det anges vilken påföljd som blir om en producentorganisation inte ansöker om ändring enligt

3 kap. 5 § eller om Jordbruksverket inte godkänner en sådan ansökan om ändring.
En sammanslutning av producentorganisationer och de organisationer som är medlemmar i sammanslutningen kan bara få nya, ändrade eller uppdaterade verksamhetsprogram godkända om programmen inte motsäger varandra.

Driftsfonden

Ett förtydligande görs om att det är räkenskapsåret som avslutas innan beräkningen lämnas in som ska vara referensåret. Vidare förtydligas att producentorganisationen ska bokföra alla inköp och all försäljning av de produkter som organisationen är erkänd för och som odlats av medlemmar, åtskilt från inköp och försäljning av produkter som organisationen inte är erkänd för och produkter som inte odlats av medlemmar.
Det införs en bestämmelse om att Jordbruksverket kommer att göra ett avdrag med 10 procent på värdet av den saluförda produktionen som beräknats enligt artikel 22 förordning

(EU) 2017/891 om producentorganisationen systematiskt bryter mot bestämmelsen om särredovisning. Om organisationen kan bevisa att felet beror på enskilda misstag kan sanktionen begränsas till värdet av de felaktigt bokförda produkterna.
En upplysning införs om att underlag för beräkning av driftsfonden för det kommande året enligt artikel 26 i nr 2017/891 ska ha inkommit till Jordbruksverket senast den 15 september.
De värde av saluförd produktion som en tillträdande medlem ska ange ska avse de produkter som producentorganisationen är erkänd för och som medlemmen inte kommer att leverera till annan organisation.
Med anledning av att EU:s förordning 2017/891 har ändrats införs en bestämmelse om att producentorganisationerna måste fastställa ett antal villkor i sina stadgar för att få söka stöd för att bilda eller för att fylla på gemensamma fonder.
Det förtydligas att stödet är begränsat till de faktiska kostnaderna, dock högst 250 000 kronor under fondens första verksamhetsår, 200 000 kronor det andra året och 100 000 kronor det tredje året.
En regel införs om att stöd för påfyllnad av gemensamma fonder får lämnas då det enbart på grund av negativa marknadsförhållanden föreligger en sådan inkomstminskning som slås fast i artikel 39a i förordningen (EU) 1305/2013. Inkomstminskningen ska avse minskning av den saluförda produktionen för producentorganisationen. Artikel 22 i förordning (EU) 2017/891 ska användas vid beräkningen. Artikel 39a i förordning (EU) 1303/2013 anger hur stor del av den förlorade inkomsten som stöd får lämnas för.

Investeringar

Kravet på att producentorganisationen alltid måste lämna in minst två offerter för bedömning av utgiftsposter som överstiger 500 000 kronor tas bort. Istället ska kostnaderna vara rimliga. Om Jordbruksverket begär det ska likväl två offerter lämnas in.
En ändring görs gällande investeringar så att det enbart är investeringar hos enskilda medlemmar som avses. Tidigare skrivning gällde även andra insatser.
Ett förtydligande görs så att det framgår att det är investeringens avskrivningsperiod som avgör under vilken period eventuella restvärden eller intäkter ska återgå till producentorganisationen.

Stöd

Antalet tillfällen en producentorganisation kan ansöka om utbetalning i förskott minskar från fyra till tre gånger per år.
En ny regel anger att en producentorganisation inte kan få stöd för utgifter där fakturadatum är tidigare än den dag då ansökan om verksamhetsprogrammet, som ska omfatta den enskilda insatsen, kom till Jordbruksverket.
Reglerna förtydligas för hur producentorganisationen ska bokföra sina intäkter till driftsfonden och de inköp som redovisas i stödansökan för att uppfylla kravet på särredovisning så att det framgår att organisationen ska bokföra finansieringen av driftsfonden och alla kostnader som organisationen söker stöd för, och som har belastat driftsfonden, åtskilt från organisationens övriga verksamhet.
En ny bestämmelse införs som anger att om producentorganisationen söker stöd för köp av begagnad utrustning ska den lämna in en förteckning över samtliga ägare som utrustningen haft under de senaste sju åren om Jordbruksverket begär det.

Medlemsförteckning och bilagor

Ett förtydligande görs om att medlemsförteckningen ska avse de odlare som är medlemmar enligt 2 kap. 11 §. En förändring av de uppgifter som ska lämnas ändras för att Jordbruksverket ska få in de uppgifter som krävs för sina kontroller. Några punkter tas bort eftersom de inte längre behövs.
Bilagor ändras så att de stämmer överens med de nya rutiner som Jordbruksverket har tagit fram.