Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Förslaget avser nya regler gällande bemanning av vissa fartyg så att redarna själva ska ansvara för att ta fram och fastställa bemanningsplaner för fartygen. Dagens system där Transportstyrelsen fastställer ett bemanningsbeslut för ett fartyg frångås därmed.

Ikraftträdandet av de nu föreslagna ändringarna i föreskrifterna förutsätter att en lagändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) beslutas av riksdagen