Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Förslaget innebär i huvudsak att det tak för uttag av för Post- och telestyrelsens avgifter i samband med tillståndsgivning och tillsyn avseende landmobila kommunikationssystem, luftfartsradio och maritim radio, televisionssändare, fast radio, jordstationer, amatörradio och ljudrundradio avskaffas. Detta är dock inte avsett att öka det totala avgiftsuttaget utan syftet är i stället att skapa en mer effektiv frekvensanvändning.