Yttrande över förslag till ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller ändringar av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet. Ändringarna innebär förenklingar avseende de krav som ställs på utförsel[1] i samband med ansökan om fiskelicens. Kravet på utförsel av fiskekapacitet gäller bara vid ett fåtal tillfällen, då fiskelicens beviljas första gången eller vid ändring av fartyget så att motorstyrka eller bruttotonnage ökar.

Förslaget innehåller förenklingar genom att samma procentsats för utförselkrav införs oavsett fiskesätt och hemmahamn, samt en utökning av tiden för vilken fiskelicensers ton och kilowatt kan åberopas efter licensens upphörande. Vissa begränsningar kvarstår genom att utförsel endast kan göras inom segment (pelagiskt, demersalt och passivt fiske). Krav på utförsel gäller inte för en ansökan som avser förnyad fiskelicens vid licensperiodens utgång, eller vid förnyad fiskelicens med anledning av ändrade ägarförhållanden till tidigare licensgivet fartyg.

[1] Enligt HaV:s webb innebär utförsel vid ansökan om en fiskelicens för en viss kapacitet avseende fartygets storlek eller motorns styrka, ska den som söker licensen kunna visa att en fiskelicens för ett annat fartyg med motsvarande kapacitet avseende storlek eller motorstyrka har upphört så att den totala fiskekapaciteten inte ökar.