Yttrande över förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget genomför EU-kommissionens beslut (EU) 2018/1147 om fastställande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik (s.k. BAT-slutsatser) för avfallsbehandling. Det införs två nya paragrafer i industriutsläppsförordningen som refererar till bilagan i beslutet och omfattar bland annat följande utsläpp:

–          direkta och indirekta utsläpp av organiskt kol, kemisk syreförbrukning, suspenderat material, oljeindex, totalkväve, totalfosfor, fenolindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient

–          kanaliserade utsläpp av stoft till luft från mekanisk behandling av avfall, totalt flyktigt organiskt kol och klorfluorkarboner från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning och från mekanisk behandling av avfall med värmevärde

–          kvicksilver från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning

–          ammoniak, lukt, stoft och flyktigt organiskt kol från biologisk behandling av avfall

–          stoft från fysikalisk-kemisk behandling av fast eller trögflytande avfall

–          flyktigt organiskt kol från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och regenerering av använda lösningsmedel

–          väteklorid och totalt flyktigt organiskt kol till luft från behandling av vattenbaserat flytande avfall