Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter innebär en implementering av RoHS II-direktivet (Europaparlamentets  och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning). Det bakomliggande syftet med direktivet är att begränsa miljöpåverkan av elektrisk och elektronisk utrustning genom att minska mängden farliga ämnen i sådan utrustning. Förslaget innebär jämfört med tidigare reglering på området inte någon ändring avseende vilka ämnen som berörs men omfattar fler produktkategorier. Nya produkter som omfattas är medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll samt troligen även bl.a. automatiska dörrar, elektriska cyklar och möbler med elektriska funktioner.