Yttrande över förslag till ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en statssekreterarskrivelse daterad den 13 juni 2008. Av skrivelsen framgår att kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag till nya och ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av konsekvensutredningen. Justitiedepartementets remiss avser en hemställan från Näringslivets Börskommitté (NBK) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Enligt NBK:s mening finns det skäl att komplettera reglerna om budplikt, företrädesvis genom att föreskriva att budplikt uppkommer inte bara om någon uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier utan också för det fall någon innehar tre tiondelar eller mer men sedermera ökar sitt innehav till mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i bolaget.