Yttrande över förslag till ändring i lagen om skatt på spel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet konstaterar att förslaget är en politisk överenskommelse om att höja skatten på spel från 18 till 22 procent. Det saknas information om särskild hänsyn till små företag vilket gör denna delaspekt bristfällig. Regelrådet kan även konstatera att kvalitén på konsekvensutredningen hade förbättrats med tydligare redovisning av vad berörda företag har för möjligheter vad avser konkurrensförhållandena. Övriga punkter i konsekvensutredningen redovisas på ett godtagbart sätt, och utifrån Regelrådets erfarenhet på ett tydligare sätt än vad som har skett under de senaste åren.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag