Yttrande över förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel. Detta medför ändringar av öppenvårdsapotekens rätt att returnera läkemedel, av 24-timmarsregeln samt redaktionella ändringar.