Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsver-kets föreskrifter om livsmedelshygien för att möjlig-göra traditionella lagringsmetoder av ost

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås kompletteringar som medger vissa undantag från hygienlagstiftningen i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien för att möjliggöra för livsmedelsföretag att lagra ost enligt traditionella metoder i jordkällare, gruvor, grottor, bunkrar och andra utrymmen.

För att inte äventyra livsmedelssäkerheten anges att krav ställs på de livsmedelsföretag som väljer att tillämpa undantaget att de ska dokumentera särskilda rutiner för att säkerställa att syftet med de undantagna bestämmelserna tillgodoses.

Det bakomliggande förslaget

Förslag