Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Remissen innehåller ett förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ändringen innebär att 2 kap. om särskilda krav för material och produkter av plast upphävs eftersom sådana krav från och med den 1 maj 2011 regleras i Europeiska kommissionens förordning (EU) 10/2011 om material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel.