Yttrande över förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9, 2006:12, 2008:4, 2009:11 och 2010:16) om miljörapport

Den 24 november 2010 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, det s.k. industriutsläppsdirektivet, IED (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).  Direktivet ska tillämpas fr.o.m. den 7 januari 2013. Genom det remitterade förslaget införs utökade krav på medlemsstaternas rapportering till EU-kommissionen om tillämpningen av direktivet. Rapporteringen utgörs av redovisning av resultat från årlig kontroll av mätsystem samt av efterlevnad av s.k. BAT-slutsatser (Best Available Techniques). Rapporteringen kommer att ske i samband med att företag med tillstånd att utöva miljöfarlig verksamhet årligen lämnar sin miljörapport till tillsynsmyndigheten.