Yttrande över förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 2007:5)

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att ett genomförande av förslaget kommer att få administrativa och andra ekonomiska konsekvenser för berörda företag. Konsekvensutredningen saknar dock i det närmaste helt uppgifter om storleken av dessa konsekvenser. Regelrådet saknar möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts för att uppnå det åsyftade målet. Regelrådet avstyrker därför förslaget.