Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog

Enligt upprättad konsekvensutredning uppskattas den administrativa kostnaden för samtliga företag till 33 250 kronor. Konsekvensutredningen saknar uppgift om storleken på det totala stödbelopp som kan komma i fråga för utbetalningar. Även om det hade varit önskvärt att storleken på tillgängliga stödmedel redovisats finner Regelrådet att konsekvensutredningen är godtagbar.