Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning, m.m.

Remissen innehåller förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning, i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformning av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan samt till nya föreskrifter om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och om särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Ett genomförande av förslaget anges innebära att förandet av och utdrag ur betygskatalogen sker på ett likvärdigt sätt över hela landet och att elevers betyg utformas enligt en nationell standard. I konsekvensutredningen anförs att det inte är ovanligt att elever som har studerat vid olika skolor har betyg med skiftande utformning. Syftet med förslaget är att garantera tillförlitligheten och öka rättsäkerheten vid hantering av elevers betyg. Förslaget berör huvudmän för skolor inom aktuella områden och som är beviljade betygsrätt