Yttrande över förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik

Energimyndigheten avser att genomföra en årlig statistisk undersökning gällande produktions- och leveransstatistik av oförädlade trädbränslen. Undersökningen föreslås omfattas av uppgiftslämnarskyldighet enligt STEMFS 2006:1. De insamlade uppgifterna ska ligga till grund för internationell statistikrapportering, användas som underlag för produktion av annan officiell statistik samt bilda underlag för uppföljningar inom främst de skogs-, energi- och miljöpolitiska områdena. Myndigheten har därför utarbetat ett förslag till ändrad föreskrift som innebär att utvalda företag ska fylla i ett frågeformulär enligt instruktion samt att returnera svaren, antingen via webb eller via post. De företag som ingår i undersökningen ska lämna uppgifter om produktion av oförädlade trädbränslen fördelade på bränslekategori, råvarukategori och geografisk ursprung samt import och export av oförädlat trädbränsle i enlighet med en bilaga till föreskriften. Antalet uppgiftslämnare föreslås vara 2 000 företag i form av juridiska enheter (exklusive enskild firma) som är verksamma i trävaruindustrin, massa- och pappersindustri, skogbruk, avfallshantering samt el- och värmeproduktion.

Taggar:

energistatistik