Yttrande över förslag till ändring i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:7) om vilka uppgifter som skall finnas i bevis om serveringstillstånd som kommun har meddelat och i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl

I propositionen En ny alkohollag (2009/10:125) föreslås omfattande förändringar av de nuvarande bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. De föreslagna ändringarna i Folkhälsoinstitutets föreskrifter är föranledda av lagförslaget.