Yttrande över förslag till ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

Remissen innehåller förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom (Transmissibla Spongiforma Encefalopatier) hos nötkreatur, får och get. Skälet till ändringen är att Europeiska kommissionen har föreslagit att bland annat Sverige ska få upphöra med BSE (Bovin spongiform encefalopati) provtagning på friska djur i normalslakten. De föreslagna ändringarna innebär att nötkreatur som är 72 månader och äldre som ska slaktas inte längre ska vara föremål för obligatorisk BSE-provtagning. Även vissa redaktionella ändringar av föreskrifterna föreslås.

De som berörs av förslaget är omkring 50 slakterier som slaktar nötkreatur som är 72 månader eller äldre.

Taggar:

TSE-sjukfom