Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Det aktuella förslaget innebär bl.a. att den obligatoriska sammanhängande perioden för beteshållning för nötkreatur som hålls för mjölkproduktion förkortas. Det ska alltså bli möjligt att dela upp betestiden i mer än en period. Total betestid kvarstår dock i princip oförändrad. Undantag får göras för kalvar som är födda i början av det aktuella året. Enligt nuvarande föreskrifter finns begränsade möjligheter till att förkorta den sammanhängande perioden vilket har ställt till problem i samband med exempelvis skörd, kalvning, dålig väderlek och vid gruppering av djuren. Vidare föreslås en förlängning av den tid kvigor får hållas inomhus i samband med seminering eftersom nuvarande tidsperiod är för kort för att avgöra om kvigan har hunnit bli dräktig. De föreslagna ändringarna syftar till att skapa ett mer anpassningsbart system som ska underlätta för lantbrukarna utan att försämra djurhälsan. Ett genomförande av förslaget förväntas även medföra att den sammanhängande stalltiden förkortas, vilket är positivt ur klövhälsosynpunkt.

Taggar:

Beteshållning