Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

I remissen föreslås dels att tidpunkten för prisrapportering av fågelkött och ägg ändras, dels att försäljningsgränsen höjs till 1 000 ton per kalenderår för skyldigheten att veckovis rapportera försålda kvantiteter av och priser på ägg till Jordbruksverket.