Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Regelrådet delar Statens jordbruksverks uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företagen.     

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.