Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur avsedda för livsmedelsändamål (C 16)

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i huvudsak uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Det framgår dock inte av konsekvensutredningen huruvida förslaget kan medföra ökade kostnader för företag som i dag använder de substanser som kommer att förbjudas och som därmed måste välja annan substans. I denna del får konsekvensutredningen anses bristfällig.