Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompetensbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. Enligt nuvarande bestämmelser kan lantbruksföretag som har ersättningsberättigade åtaganden för kompensationsbidrag eller miljöersättningar med slutår 2011 eller 2012 förlänga dessa fram till och med år 2013. En förutsättning för att sådana förlängningar ska kunna göras är att all areal, alla djur eller ersättningsgrundande enheter tas med i förlängningen. Syftet med förslaget är att lantbruksföretag som avyttrat eller blivit av med areal, djur eller ersättningsgrundande enheter ändå ska kunna förlänga sina åtaganden för de delar som finns kvar i verksamheten om dessa motsvarar minst 50 procent av åtagandet. För berörda företag medför förslaget att ersättningar och bidrag även fortsättningsvis kan erhållas fram till och med 2013 och att de delar av åtagandet som fallit bort inte föranleder återkravsskyldighet.