Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Sverige är fördragsslutande stat till the International Convention for the Life at Sea, 1974 (SOLAS) och medlem i EU och har därför skyldighet att införliva resolution MSC.282(86) samt direktiv 2009/17/EG. De föreslagna ändringarna syftar till att uppfylla dessa åtaganden. Ändringarna i föreskriften rör larmsystem för vaktgående befäl på brygga (BNWAS) och prestandanormer för dessa system, skyldighet att använda elektroniskt sjökorts- och informationssystem (ECDIS) och automatiskt identifieringssystem (AIS).