Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

De föreslagna föreskriftsändringarna gäller enbart vindkraftverk. Förslaget innebär att det blir möjligt att använda högin­ten­siva ljus för markering av vindkraftverk med en totalhöjd mellan 110 och 150 meter. Syftet är att tillmötesgå branschens önskan om flexibilitet. Vidare föreslås regler om  ljusmar­ke­ring på lägre nivåer i fall där sikten inte är tillräcklig. För vindkraftverk vars högsta fasta punkt överstiger 150 meter föreslås att beslut om markering ska inhämtas från Transportstyrelsen i varje enskilt fall. Slutligen föreslås att kravet på skärmning av högintensiva ljus tas bort och ersätts av en bestämmelse om att högin­tensiva ljus på nivåer under 150 meter ska riktas uppåt. Syftet är att anpassa bestämmelserna till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt eller rimligt utifrån nu tillgängliga armaturer på marknaden.

Taggar:

Vindkraftverk