Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

I remissen föreslås ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Föreskriften innehåller bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning. Förslaget innehåller rättelser avseende kraven på belysning, bältesförankring och stöldskydd, förtydligande av regler som rör reflexanordningar och övningskörningsskylt i trafikskola samt undantag från breddkravet på underkörningsskydd för mindre släpvagnar och från kravet på lägsta motoreffekt för vissa fordonskombinationer. Företag som berörs av förslaget är bl.a. besiktningsorgan, fordons- och släpvagnstillverkare, väghållare och trafikskolor.