Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från farty

Remissen innehåller ett förslag till förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium. Förslaget syftar till att uppfylla Sveriges åtagande enligt Helsingforskonventionen (HELCOM) och för att komma till rätta med de miljömässiga, estetiska och sanitära problem som utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar innebär. Förslaget avses med visst undantag träda i kraft den 1 april 2014. Från och med den 1 april 2016 tas detta undantag bort och utsläpp av toalettavfall får därmed inte alls ske inom Sveriges sjöterritorium.