Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg. Förslagen bygger på ändringar i internationella konventioner på området.