Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

I förordning (EU) nr 923/2012, SERA-förordningen, har delar av ICAO Annex 11 om flygtrafikledningstjänst inarbetats. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst har Transportstyrelsen sedan tidigare inarbetat standarder och rekommendationer från Annex 11 gällande separation i höjdled. I samband med detta valde Transportstyrelsen att inarbeta nationella avsteg. Eftersom SERA-förordningen nu reglerar de värden som gäller för separation i höjdled kan Transportstyrelsen inte behålla de nationella avsteg för luftfartyg som används i allmän flygtrafik. I och med ändringen i SERA-förordningen kommer värdet på separation i höjdled att bli detsamma inom hela EU. SERA-förordningen slår fast att separation i höjdled ska vara 1 000 fot. Det innebär att Transportstyrelsen inte kan ha kvar det svenska undantaget om 500 fot separation i höjdled i kontrollzonen.

I och med förslaget reduceras tidigare fyra höjder till två. Transportstyrelsens bedömning är dock att denna förändring inte innebär någon större påverkan med hänsyn till den trafikmängd Sverige i dagsläget har. Det finns idag 37 kontrollerade flygplatser med kontrollzoner. Av dessa berörs 34 flygplatser. De övriga tre har övervägande operationell flygtrafik.

Vidare har ICAO beslutat om en ändring till ICAO Doc 7030 vilket behandlar förfarande vid framtagning av genomgångsnivån. Vid framtagning av genomgångsnivån finns i nuläget två förfaranden att välja mellan. I och med ändringen kvarstår endast ett förfarande och det är inte det som Sverige tillämpar idag.