Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafik- och sjöfartsområdet, m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om avgifter inom områdena vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnväg. 1 Förslagen innebär dels justeringar av befintliga avgifter, dels införande av nya avgifter inom delar av de aktuella områdena. Avsikten är att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter i stället för med anslag. Därigenom uppnås mer lika villkor för de olika trafikslagen och att avgifter på ett tydligare sätt ska motsvara de kostnader som en viss prestation från Transportstyrelsen genererar. Förslagen innebär vidare att reglerna om avgifter förtydligas och förenklas.