Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Genom de föreslagna ändringarna i tullordningen införs ett krav på att den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande ska avisera Tullverket innan varorna frigörs för fri omsättning eller exportförfarande. Förslaget innebär att varorna får disponeras fritt först sedan företaget mottagit ett beslut om detta från verket och att nuvarande möjlighet till generell befrielse från aviseringsplikten vid lokalt klareringsförfarande upphör. Syftet med aviseringen är att möjliggöra kontroll av aktuellt gods före frigörandet. I förslaget preciseras vidare vilka uppgifter som tillståndshavarnas bokföring ska innehålla. För att undvika höga volymer av aviseringsmeddelanden föreslås dessutom att – då fråga är om plockvaror som hålls i lager – aviseringen ska kunna ske i aggregerad form. Slutligen föreslås att berörda företag tidigt ska få ett förhandsbesked om vilka varor som kan bli föremål för kontroll. Förslaget, som utgör en anpassning till EU-kommissionens förordningar (EG) 1875/2006 och (EG) 1192/2008 om krav på bokföring och elektronisk uppgiftsinlämning vid förenklade förfaranden, ersätter ett av Tullverket tidigare remitterat förslag på området vilket Regelrådet yttrat sig över den 12 september 2012 (N2008:05/2012/359). 

De föreslagna föreskrifterna berör mellan 150 och 160 företag som för närvarande har generell befrielse från aviseringskrav vid lokalt klareringsförfarande. Företagen är av varierande storlek och är verksamma som importörer, exportörer eller ombud. Därtill berörs omkring 50 företag som inte har egna tillstånd till sådant förfarande utan i stället utnyttjat möjligheten att anlita ombud.

Taggar:

Tullordning