Yttrande över förslag till ändringar av föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner, främst mot bakgrund av att förslaget endast berör i genomsnitt ett fåtal uppdrag per säsong, att samtliga delaspekter uppfyller kvalitetskraven.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag