Yttrande över förslag till ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

I remissen föreslås ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner och att allmänna råd ska införas i föreskrifterna. Ändringarna föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel. Syftet med ändringsdirektivet är att dessa maskiner inte ska utgöra någon risk för miljön. Maskiner som applicerar bekämpningsmedel omfattas redan av maskindirektivet. Ändringarna innebär att direktivet kompletteras med miljöskyddskrav.

Taggar:

maskiner