Yttrande över förslag till ändringar i EU-förordning om kvicksilver

Regelrådets bedömning

Regelrådet konstaterar att kommissionens konsekvensutredning innehåller tydliga beskrivningar avseende bakgrund, syfte och de föreslagna ändringarna. Regelrådet har vidare noterat att Sverige sedan 2009 har ett generellt förbud mot att använda och släppa ut kvicksilver och produkter som innehåller kvicksilver på den svenska marknaden. Såvitt Regelrådet kan bedöma innebär förslaget inte någon direkt påverkan på den svenska marknaden eller för svenska företag. Utifrån detta bedömer Regelrådet att det inte finns behov av någon kompletterande analys av konsekvenserna för svenska företag till följd av de föreslagna ändringarna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag