Yttrande över förslag till ändringar i EU förordning om tvätt- och rengöringsmedel

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning COM (2023) 217 final av den 28 april 2023.

Det anges i remissen att revideringen av förordningen (EG) 648/2004 om tvätt-och rengöringsmedel är en del av genomförandet av EU:s gröna giv och stödjer arbetet med genomförandet av EU:s uppdaterade industristrategi. Vidare anges att ändringarna är omfattande och syftar till att förenkla och anpassa förordningen till den tekniska utvecklingen som skett sedan förordningen antogs. Ändringarna anges även bidra till att ytterligare öka skyddet för människors hälsa och miljön samt en stärkt inre marknad för tvätt- och rengöringsmedel. Några av de större förändringarna är regler för digital märkning, förslag om att införa digitala produktpass. Detta är den första större revideringen av reglerna i den befintliga förordningen för tvätt- och rengöringsmedel sedan den antogs år 2004. Förslagsställaren anger vidare att dessa förslag stödjer genomförandet av industrins gröna och digitala omställning samt bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs hela Regelrådets yttrande samt förslaget i bifogade filer nedan

Det bakomliggande förslaget

Förslag