Yttrande över förslag till ändringar i EU:s redovisningsdirektiv (2013/34/EU)

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens explanatory memorandum.

Det anges i remissen att redovisningsdirektivet (2013/34/EU) innehåller bestämmelser om bland annat hur redovisningen ska presenteras, publiceras och vad som ska redovisas beroende på storleken och typ av företag. Enligt direktivet krävs exempelvis att finansiella rapporter för verksamheter som är av allmänt intresse, medel och stora företag ska granskas. Vidare anges att det följer enligt artikel 3(13) i redovisningsdirektivet att EU- kommissionen, för att ta hänsyn till effekterna av inflationen, minst vart femte år genom delegerade akter ska se över, och om så är lämpligt, ändra de tröskelvärden som anges i punkterna 1–7 i samma artikel.

EU-kommissionen överväger nu att genom delegerade akter justera tröskelvärdena och ska därför samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med artikel 49(3a) i redovisningsdirektivet. Klassificeringen av mikro, små, medel och stora företag baseras på tre olika kriterier: monetär storlek, balansräkningen och nettoomsättning samt antal anställda. De föreslagna ändringarna syftar till att säkerställa ett oförändrat tillstånd och därigenom undvika en situation där mikro- och små företag omfattas av lika omfattande regelkrav som stora företag

Läs hela yttrandet i bifogad fil nedan.

Det bakomliggande förslaget

Förslag