Yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

I den nu aktuella remissen föreslår Finansinspektionen ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om dels kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1), dels offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). Förslagen innebär att de genom direktiv 2010/76/EU beslutade ändringarna i direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt i direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersbolag och kreditinstitut genomförs. I förslaget beaktas också de riktlinjer som Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) har tagit fram på dessa områden. Syftet med såväl ändringarna i direktiven som i Finansinspektionens förslag är att skapa relevanta och tydliga regler som säkerställer att instituten är tillräckligt kapitaliserade för att möta de risker som verksamheten innebär. Förslagen innebär närmare bestämt ökade kapitalkrav vid användning av egna riskberäkningsmodeller för marknadsrisker och vid beräkning av primärt kapital i kapitalbasen. För att öka transparensen utökas även kraven på offentliggörande av information.